[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search
 

Stadgar för SSLUG

Skåne Sjælland Linux User Group

v6.0


Dessa stadgar antogs i København den 3. november 2002

1. SSLUG

2. MEDLEMMAR

3. ORGANISATION

4. FÖRENINGSMÖTET

5. STYRELSE

6. REVISION

7. VOTERING

8 TOLKNING AV STADGAR

9. STADGEäNDRING

10. FÖRENINGENS UPPLÖSANDE


1. SSLUG

1.1 Namn

Skåne Sjælland Linux User Group, förkortat SSLUG, är en partipolitiskt och religiöst oberoende ideell datorförening, oavhängig alla yttre intressesfärer.

1.2 Syfte

SSLUG har till uppgift att sprida kunskap om operativsystemet Linux jämte därvidlag relevant information till medlemmar och allmänhet.

1.3 Säte

SSLUG har sitt säte i regionen Skåne-Sjælland (Sverige respektive Danmark).

1.4 Ekonomi

SSLUG:s eget kapital växlar. Föreningens medel kommer från av årsmötet fastställd medlemsavgift samt donationer. Föreningen är ansvarig för sina ekonomiska förpliktelser genom sitt eget kapital, ingen enskild medlem är ersättningsskyldig för föreningens skulder eller åtaganden.


2. MEDLEMMAR

2.1 Medlemskap

Medlemskap i SSLUG är öppet för alla fysiska personer som av styrelsen ej antas skada föreningen, dess syfte eller anseende. Det tillfaller styrelsen att bevilja respektive neka person medlemskap.

2.2 Medlemsavgift

Ordinarie medlem åligger att erlägga av årsmötet fastställd medlemsavgift.

2.3 Hedersmedlem

Till hedersmedlem kan föreningsmötet utse den person, som synnerligen förtjänstfullt verkat för föreningens syften eller utveckling. Hedersmedlem är hedersmedlem på livstid eller tills dess styrelsen eller hedersmedlemmen drar tillbaka medlemskapet. Hedersmedlem åligger ej att erlägga av årsmötet fastställd medlemsavgift. I övrigt gäller samma rättigheter och skyldigheter för hedersmedlem som för ordinarie medlem.

2.4 Medlemmars skyldigheter

Det åligger alla medlemmar att följa föreningens stadgar samt att vara anträffbar genom ett fungerande e-postsystem.

2.5 Avstängning

Om en medlem allvarligt skadar föreningen, dess syfte eller anseende kan denne avstängas av styrelsen. Den avstängningshotade måste få möjlighet att försvara sig inför styrelsen före beslutet. Avstängningen måste diskuteras på nästkommande föreningsmöte. Avstängningen kan då upphävas eller leda till uteslutning av medlemmen. Den uteslutningshotade har yttranderätt och rösträtt på mötet. En avstängd medlem kan ej inneha förtroendeposter i föreningen.

Avstängning kan även förekomma i fall där en medlem inte är anträffbar via elektronisk post, i sådana fall behöver inte fallet tagas upp vid nästkommande föreningsmöte. Om medlemsavgift erlagts så skall denna tillgodoräknas medlem om denne åter blir medlem.


3. ORGANISATION

3.1 Verksamhetens utövning

SSLUG:s verksamhet utövas av:

3.2 Verksamhetsår

Verksamhetsåret sammanfaller med kalenderåret.


4. FÖRENINGSMÖTET

4.1 Föreningsmötet

Föreningsmötet är SSLUG:s högsta beslutande organ, i vilket samtliga medlemmar äger rätt att deltaga.

4.2 Beslut vid föreningsmöte

Varje medlem äger en röst. Vid röstning via ombud skall ombudet lämna ett skriftligt intyg till mötets sekreterare. En person kan vara ombud för högst en annan medlem. Föreningsmötet är beslutsmässigt om minst åtta (8) eller minst hälften av föreningens medlemmar jämte ombud är närvarande.

4.3 Utlysande av föreningsmöte

SSLUG skall under verksamhetsåret hålla minst ett föreningsmöte, varav ett skall vara årsmöte. Föreningsmötet sammanträder på kallelse av styrelsen. Rätten att begära utlysande av föreningsmöte tillkommer:

4.4 Kallelse till föreningsmöte

Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot kallar till föreningsmötet. Föreningsmötet skall utlysas minst två (2) veckor i förväg, varvid tid och plats skall anges. Dagordningen skall offe före mötets början. Kallelse skall ske till medlemmarna med till styrelsen tillgängliga medel.

4.5 Årsmötet

Det åligger årsmötet att behandla följande punkter :

 1. Årsmötets öppnande.
 2. Fastsällande av dagordning.
 3. Val av ordförande för årsmötet.
 4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
 5. Styrelsens årsredovisning.
 6. Revisorernas berättelse.
 7. Fastsällande av resultat- och balansräkning.
 8. Fastsällande av medlemsavgift för nästa år.
 9. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet.
 10. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
 11. Val av revisorer.
 12. Val av valberedning.
 13. Stadgeenligt inkomna motioner.
 14. Övriga frågor.
 15. Årsmötets avslutande.

4.6 Nomineringar

Kandidater till styrelsen måste anmäla sig till styrelsen senast en vecka före årsmötet

4.7 Förslag till behandling på föreningsmöte

Förslag till behandling på föreningsmöte skall skickas till styrelsen senast en vecka före mötet.


5. STYRELSE

5.1 Styrelsens sammansättning

Styrelsen består av:

Utöver ovanstående har även följande insyn i styrelsearbetet:

5.2 Styrelserepresentant

Om ingen styrelseledamot är bosatt i Danmark skall om möjligt en dansk styrelserepresentant väljas. På samma sätt skall om möjligt en svensk styrelserepresentant väljas om ingen styrelseledamot är bosatt i Sverige. Styrelserepresentant äger samma rättigheter och skyldigheter som styrelseledamot förutom beslutanderätt inom styrelsen.

5.3 Suppleant

Suppleant har samma rättigheter som styrelserepresentant tills suppleanten tillträder som ersättare för ordinarie styrelseledamot. Suppleanterna tillträder enligt ordning som fastställs vid första styrelsemötet på verksamhetsåret. Suppleant kan verka som tillfällig eller permanent ersättare vid ordinarie styrelseledamots frånvaro. Om suppleant verkar som tillfällig ersättare för styrelseledamot övertar han de skyldigheter och förpliktelser som tillfaller ordinarie styrelseledamot från den dag suppleanten tillträder tills dess att ordinarie styrelseledamot återinträder. Om suppleant verkar som permanent ersättare övertar han de förpliktelser som tillfaller ordinarie styrelseledamot.

5.4 Styrelsebeslut

Styrelsen är beslutsmässig då minst tre (3) styrelseledamöter är närvarande. Styrelsens ordförande har utslagsröst vid votering.

5.5 Styrelsens skyldigheter

Styrelsen ansvarar inför föreningsmötet för SSLUG:s löpande verksamhet och ekonomi, inklusive beslut om medlemskap och upprätthållande av aktuell förteckning över medlemmar.

5.6 Styrelseprotokoll

Styrelsens beslut skall protokollföras och arkiveras. SSLUG:s medlemmar äger rätt att på begäran ta del av styrelseprotokollen. Styrelsen äger ej rätt att vägra medlem insyn i protokoll som upprättats av styrelsen.

5.7 Styrelsens tillträde

Styrelsen tillträder vid verksamhetsårets början.

5.8 Styrelseledamots avgång

Om styrelseledamot avgår under verksamhetsåret ersätts han av suppleant och styrelseposterna omfördelas vid nästkommande styrelsemöte.

5.9 Konstituerande av styrelsen

Styrelseledamöter fördelar själv nedanstående poster mellan sig vid första sammanträdet under nytt verksamhetsår.

Styrelseledamöterna skall även fastställa ersättningsordning mellan eventuella suppleanter. Samt därefter bestämma sin förrättningsordning.

6. REVISION

6.1 Revisorer

För revision väljes vid årsmötet två revisorer, vilka skall vara myndiga. Dessa får ej ingå i styrelsen.

6.2 Extra revision

All berörd ekonomisk verksamhet revideras vid ansvarig funktionärs avgång, eller vid varje annan förändring av verksamhet med ekonomisk betydelse.

6.3 Revisorers rätt till protokoll

Revisorerna äger rätt att taga del av samtliga protokoll och övriga handlingar.

6.4 Revisorers närvaranderätt

Revisorerna äger rätt att närvara vid alla sammanträden inom SSLUG.

6.5 Revisionsberättelse

Revisorerna skall efter verkställd granskning upprätta en berättelse i vilken de av- eller tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen. Revisionsberättelsen skall innan den framläggs på årsmötet ha varit tillgänglig för medlemmarna i minst fyra (4) dagar.

7. VOTERING

7.1 Grundförutsättning för beslut

Alla beslut i föreningsmöte och styrelsemöte skall ske genom demokratiska val.

7.2 Formen för votering

Det tillkommer mötesordföranden att besluta om formen för votering, antingen sluten eller öppen. För val av styrelse bör sluten votering ske. För val av styrelse får avsnitt 7.3 följas.

7.3 Val av styrelse

Vid val till styrelsen har varje medlem n prioriterade röster. Dessa ges till n olika kandidater, i den ordning man önskar att se kandidaterna valda.

För valets resultat uträknas först ett fördelningstal som

antal avgivna röster
--------------------
antal platser + 1

upprundat till närmaste större heltal.

Först fastlägges alla 1. röster, och alla kandidater som härvid har uppnått fördelningstalet är valda.

För de kandidater som inte uppnår fördelningstalet med 1. röster ses på 1. röster adderet med 2. röster. Det fortsättes efter samma metod.

Om två kandidater har lika många röster när de uppnår fördelningstalet, väljes den kandidat som har flest 1. röster först. Vid lika antal röster ses på antal 2. röster, osv.

Om två kandidater har lika många röster vid alla prioritetsröster dras lott.


8. TOLKNING AV STADGAR

8.1 Stadgetolkning

Vid frågan om tolkning av stadgarna gäller intill dess föreningsmötet avgjort frågan styrelsens mening.


9. STADGEÄNDRING

Beslut om ändring av dessa stadgar skall ske vid två på varandra följande föreningsmöten med två tredjedels (2/3) majoritet av deltagande medlemmar. Mellan dessa möten skall minst fyra (4) veckor förflyta.


10. FÖRENINGENS UPPLÖSANDE

Föreningens upplösande sker i enlighet med de regler som gäller för stadgeändring. Beslut skall innehålla föreskrifter om hur föreningens tillgångar skall disponeras. Föreningen kan ej upplösas om minst åtta (8) av föreningens medlemmar motsäger sig detta.


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified Sunday, 07-Mar-2004 21:27:26 CET [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]Peter Toft [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *