[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

[Fwd: Synpunkter på kommissionens frågo r om framtidens patentsystem]Det var en lang nat...
//Erik


-------- Original Message --------
Subject: Synpunkter på kommissionens frågor om framtidens patentsystem
Date: Wed, 12 Apr 2006 21:13:31 +0200
From: Erik Josefsson <sslug@sslug>
To: sslug@sslug
CC: sslug@sslug, sslug@sslug, sslug@sslug, sslug@sslug


Till Erik Nooteboom
Head of Unit
Industrial Property Unit
Internal Market and Services Directorate General
European Commission


Förening för en fri informationsinfrastruktur Sverige översänder härmed sina synpunkter på kommissionens frågor om framtidens patentsystem. Vi har valt att svara på frågorna i avsnitt ett utifrån ett svenskt perspektiv. Vi har avstått från att svara på frågorna som rör gemenskapspatentets och EPLAs juridiska konstruktion eftersom de berör komplexa frågeställningar om EUs konstitution och framtid. Vi vill ändå poängtera att de amerikanska erfarenheterna av en centralisering av och specialisering inom patenträttsväsendet manar till eftertanke, genom att referera president Bill Clintons före detta rådgivare, professor Brian Kahin:

  "[...] the new Court of Appeals for the Federal Circuit quickly
  became a champion for its specialty. It made patents easier to get,
  easier to enforce, more powerful and available for virtually
  anything, including software and business methods."

http://news.com.com/How+Washington+reinvented+invention/2010-1028_3-6057761.html

  "The CAFC has accorded a high presumption of validity to patents that
  can only be overcome with "clear and convincing evidence" that the
  PTO made a mistake. This strong presumption imposes high transaction
  costs on those who seek to challenge patents and exacerbates the
  free-rider problem of invalidating patents."
  http://www.firstmonday.org/issues/issue6_1/kahin/

Texten består dels av en generell synpunkt följt av svar under
respektive frågeställning.

Vänliga hälsningar,

Erik Josefsson, ordf. FFII.se


Section 1 - Basic principles and features of the patent system ==============================================================

Kommissionens beskrivning av iden bakom patentsystemet fokuserar på
användarna av systemet. En mer balanserad utgångspunkt är att betrakta
patentsystemet som en del i en övergripande politik med syfte är att
stimulera forskning och utveckling. En naturlig följd av detta synsätt
är att betrakta immaterialrättsliga lösningar som ett av många möjliga
medel att stimulera forskning och utveckling. Synsättet ställer också
krav på vilka frågeställningar kring patentsystemet som är relevanta att
besvara, och öppnar för att förutsättningslöst studera andra lösningar
än patentsystemet för de sektorer där forskning och utveckling riskerar
att stagnera eller utebli.

I Sverige indelas immaterialrätten traditionellt in i upphovsrätten och
industriellt rättsskydd. Det gör det lätt att i patentsammanhang undvika
naturrättsteorin att en uppfinnare har rätt att äga sin uppfinning (ett
argument som annars är vanligt i diskussioner kring upphovsrätten).
Dessvärre har fördragets egendomsartikel "Immateriell egendom skall vara
skyddad" försvårat urskiljandet av patentsystemet som ett rent
forsknings- och utvecklingsinstrument. Teorin att patentsystemet främjar
utveckling genom att patenthandlingarna publiceras är också vanlig. En
ensamrätt är dock omöjlig att ta i anspråk om den inte är välbeskriven
och allmänt känd. Terorin förväxlar därför en nödvändig egenskap hos
systemet med dess (önskade) effekter.

I en färsk rapport från analysgruppen Ovum om patent på datorprogram
poängterar forskningsledaren Gary Barnett (2006-04-05):

  "- Many vendors see patents as a good thing simply because they make
  money by licensing them" - "This is a short-sighted and fallacious
  point of view. We believe the economic case for software patents has
  fundamentally not been made."
  http://www.ovum.com/go/content/c,377,62989

För att kunna bedöma Ovums påstående är valet av teoretisk utgångspunkt
viktig. Kommissionens beskrivning verkar utgå från teorin att
patentsystemet ska fungera som ett belöningssystemsystem. Vi förordar
att istället betrakta ett patent som ett rent konkurrenshinder och
ingenting annat, och skulle därför föredra om kommissionen resonerade
utifrån ett "polluter pays"-perspektiv.


Den privata programvarusektorn i Sverige går bra. Det investeras och utvecklas, och marknaden växer. Det föreligger så vitt vi kan bedöma inget behov av att upprätta konkurrenshinder i form av patent. Tvärtom tror vi att marknaden skulle kunna växa ännu snabbare om standarder för kommunikation och utbyte av information kunde göras allmänt tillgängliga.

Vad gäller patent på datorprogram ser vi därför med oro på utvecklingen
att Patent- och registreringsverket (PRV) inte längre avslår sådana
ansökningar. Som ett exempel kan nämnas "Anordning för indikering av
nedladdning av en datapost" (publiceringsnummer 522178). Patentet avser
ett Javascript. Det består av en enda programrad som exekveras när man
besöker en webbsida som innehåller scriptet:

  document.write("<img src='http://foo.se/t.gif?r="; + Math.random()+
"'>");

Att patentet är beviljat innebär att varje svenskt företag som mäter sin
webbtrafik måste ta ställning till patentets skyddsomfång som det
definieras i patentkraven:

  PATENTKRAV
  1. Anordning (1) för indikering av nedladdning av en datapost (3) av
  en användardator (5) från en första dator (7) genom användning av ett
  datakommunikationsnätverk (9), anordningen innefattande en processor
  (13) konfigurerad för:
  - mottagning av en uppladdningsinstruktion för uppladdning av
   dataposten (3) från en andra dator (15) till användardatorn (5)via
   datakommunikationsnätverket (9),
    uppladdningsinstruktionen genererad av en första markup language
    tagg hänvisande till dataposten (3), markup language taggen
    genererad av ett browserexekverbart skript uppladdat till
    användardatorn (5) från första datorn (7),
    första markup language taggen skiljbar från en andra markup
    language tagg i ett cacheminne i användardatorn (5),
    första och andra language taggarna genererade av
    browserexekverbara skriptet;
  - indikering av att uppladdningsinstruktionen har mottagits.

Det spelar alltså ingen roll om företaget använder Javascript eller
något annat programmeringsspråk. Patenthandlingen säger:

  "Emellertid är inte [program]språket kritiskt för föreliggande
  uppfinnings arbetssätt. Godtyckligt annat språk som anses vara
  lämpligt för fackmannen är tänkbart."

Enligt en studie publicerad 2005-06-02 på institutionen för informatik
vid Göteborgs universitet, "I väntan på mjukvarupatent", svarade 32% av
de tillfrågade att de arbetar aktivt med att undvika att använda
patenterade lösningar i sin mjukvara, samtidigt som hela 79 % angav att
de inte hade någon handlingsplan för om de blev anklagade för
patentintrång. Vi tror därför att många svenska företag ser patentkrav
av ovan nämnda typ som ett besvärligt konkurrenshinder.

Vi tror inte patentet är ett enstaka undantag. Vår egen patentdatabas
Gauss ger för handen att det inom en rad områden finns ett stort antal
patent av den här typen.

träffar	sökord			exempel
======= ======         =======
281	script+tracking+web	EP657045 Script-based system
				for testing...
9710	marketing		EP1032923 Subscriber registration
34500	payment			EP1330759 user-to-user payment service
9600	payment + mobile	EP1453012 notifying toll charge
				information
13300	payment + web		EP1077419 CitiBank distributed e-wallets
13600	shopping		EP1309932 On-line medical shopping
				system
798	shopping + web		EP1016999 Electronic shopping system
496	shopping + mobile	EP1087312 Sponsored network games
102	wagering		EP1269384 Interactive wagering systems
41	wagering + mobile	EP1195059 Nokia Interactive services
202	betting			EP702313 combined totalizator and fixed
				odds
192	bidding			EP1020809 Nippon Electronic tender
				system
94	contract + bidding	EP1385250 OM An energy trading system

En jämförelse mellan beviljade patent och patent under behandling
indikerar att den här typen av patent är en relativt ny företeelse:

GRANTED			PENDING
=======         =======
Siemens		665	Microsoft	882
IBM		505	Matsushita	824
Sun		354	Alcatel		703
Alcatel		322	Sony		674
Philips		241	Nokia		613
AMD		211	Siemens		531
AT&T		186	Samsung		504
Nippon		154	Sun		470
Digital		137	Ericsson	458
Ericsson	118	Canon		441
...Microsoft	86	Philips		425


Offentlig förvaltning i allmänhet och 24-timmarsmyndigheten i synnerhet har redan problem med patent på datorprogram. Statskontoret (numera Verva) lämnade 2003 in en invändning till PRV mot patentet "System och metod för överföring och hantering av elektroniska blanketter" (publiceringsnummer 518978). Statskontoret invände också mot samma patent vid EPO (patentnummer EP1228451).

Statskontoret skriver till PRV:

  "Då det inte föreligger någon uppfinning inom det patenterbara
  området enligt PatL §1 [...] yrkar vi på att patentmyndigheten skall
  upphäva det meddelade patentet i sin helhet."

och till EPO:

  "The patented system and method is just an administrative method of
  form management. No technial features are presented in the claims as
  granted. The patent regard a method for performing mental acts and is
  thus not a patentable invention according to A52(2)(c). [...]
  We request that the patent as granted is entirely revoked."

Statskontorets argumentation överensstämmer med det huvudargument
Patentbesvärsrätten framförde 2002-10-10 i domen 01-157, "Ett
elektroniskt börshandelsystem", registernummer 9804170-0:

  "Att datorisering leder till ett snabbare och tillförlitligare
  genomförande ligger i sakens natur och är ett generellt syfte med
  datorisering. De fördelar som det patentsökta förfarandet medför i
  dessa avseenden bidrar således inte heller till att förfarandet får
  teknisk karaktär."

Trots Statskontorets invändningar och Patentbesvärsrättens dom finns en
överhängande risk att de patent PRV numera beviljar i praktiken kommer
att användas mot offentlig förvaltning. Exempelvis kommer elektroniska
auktioner med stor sannolikhet att införas i den nya lagen om offentlig
upphandling (se SOU 2006:28). Vi uppskattar att det i dagsläget finns
500 patentansökningar på sådana förfaranden. Även om en majoritet av
dessa kommer att avslås kommer med stor sannolikhet kommuner och
landsting som bedriver upphandling med hjälp av elektroniska auktioner
att behöva betala patentlicenser för att göra det.


*** 1.1 Do you agree that these are the basic features required of the patent system?

FFII.se anser att definitionen av det patenterbara området, d.v.s. vilka
prestationer som skall anses vara patenterbara, är patentlagens
viktigaste definition. Lagen, och i viss mån svenska domstolars tolkning
av den, säger att prestationer som är datorprogram eller metoder för
affärsverksamhet inte är uppfinningar. Idag säger patentverkens praktik
motsatsen. Vi tror inte att patentverkens praktik stimulerar forskning
och utveckling.

Kommissionen frågar i första stycket om patentsystemet ska ha den
grundläggande egenskapen att definitionen av det patenterbara området
ska väga rättighetsinnehavarnas intressen mot patentsystemets syfte. Det
ligger nära tillhands att omformulera frågan till om definitionen av det
patenterbara området ska ha den grundläggande egenskapen att väga
patentverkens intressen mot patentsystemets syfte.

Svaret på frågan är givetvis nej. Definitionen av det patenterbara
området ska när den tillämpas av patentverken stimulera forskning och
utveckling. Stimuleras inte forskning och utveckling är det fel på lagen
eller dess tillämpning. Patentverkens och rättighetsinnehavarnas
intressen är inte relevanta i en diskussion om patentsystemets
grundläggande egenskaper.


Kommissionen frågar i fjärde stycket om patentsystemet ska ha den grundläggande egenskapen att ta hänsyn till ett antal allmänpolitiska områden. Frågan är svår att besvara eftersom patentlagen tar hänsyn till flera av dessa områden samtidigt som patentlagen är en del av patentsystemet. Hänsyn till det allmänpolitiska området vård och omsorg (healthcare) återspeglas till exempel i PatL §1 där förfaranden för kirurgisk eller terapeutisk behandling inte anses som uppfinning. Avsnitten i patentlagen om tvångslicens avspeglar hänsyn till ett annat (competition).

Man kan tolka frågan som att kommissionen ställer det allmänpolitiska
området forskning och utveckling mot andra allmänpolitiska områden
eftersom det inte kan vara en grundläggande egenskap hos patentsystemet
att avgöra vilka allmänpolitiska områden som patentsystemet ska ta
hänsyn till.

Om man förstår frågan på det sättet och önskar att förfaranden för
kirurgisk behandling ska vara patenterbara, blir svaret att hänsyn inte
ska tas till det allmänpolitiska området vård och omsorg. På samma sätt
blir konsekvensen av att man önskar att datorprogram ska vara
patenterbara, enligt vår mening att hänsyn inte ska tas till det
allmänpolitiska området forskning och utveckling inom programvarusektorn.

Ovanstående resonemang är avsett att belysa att ett av de kraftfullaste
begreppen i patentlagen är definitionen av det patenterbara området. Det
är därför av yttersta vikt att studera om patent på datorprogram
stimulerar forskning och utveckling.

Patentsystemet måste därför ha den grundläggande egenskapen att
patentverkens tillämpning av lagen måste kunna korrigeras av ett
överordnat organ.

Övriga listade egenskaper i andra och tredje stycket är i grunden
själklara målsättningar för all myndighetsutövning.


*** 1.2 Are there other features that you consider important?

FFII.se tror att olika branscher har olika behov. TRIPS tillåter
visserligen inte särbehandling av olika områden, men eftersom behovetav
konkurrenshinder varierar kraftigt från bransch till bransch borde
patentsystemet till exempel tillåta branschspecifika förnyelseavgifter
(ju lägre behov av konkurrenshinder, desto högre förnyelseavgifter).

Detta ska inte förstås som att FFII.se förordar patent på datorprogram.
Som nämnts ovan ser vi inget behov av konkurrenshinder inom området.


*** 1.3 How can the Community better take into account the broader public interest in developing its policy on patents?

Kommissionen har självklart en avgörande roll i alla gemenskapens
policybeslut, varför vi tolkar frågan som hur kommissionen bättre kan ta
tillvara allmänhetens intresse.

FFII.se anser att kommissionens initiativ till den här konsultationen är
lovvärt (om än materialet kunde ha varit mer lättillgängligt och
översatt till gemenskapens alla språk) och vår förhoppning är att
kommissionen med hjälp av svaren bättre kan ta tillvara allmänhetens
intresse.

Vi skulle också önska att kommissionen gör en grundläggande analys av
vilka intressen som eventuellt skulle kunna stå emot allmänhetens
intresse. Kommissionen har redan identifierat rättighetsinnehavarnas
intressen i sin första fråga, men Butler Group skriver 2005-06-05:

  "Corporate patent lawyers are the drivers behind legislation that
  will adversely affect society as a whole – the patent issue is not
  one affecting just a minority interest."
  http://www.butlergroup.com/company/press/docview.asp?id=159

och har således identifierat en annan intressegrupp. På grund av att
Europeiska patentverket finansieras genom patentavgifter har de
självklart också ett särintresse och det är möjligt att nationella
patentverk också har identifierbara särintressen.

Europeiska patentverkets särintresse är särskilt viktigt att kartlägga
eftersom deras tolkning av europeiska patentkonventionen nyligen utökat
det patenterbara området. Jur. kand. Carl Westling skriver i NIR 6/2002
“Patent på datorprogram och affärsmetoder”:

  "Poängen med den av Technical Board of Appeal tillämpade helhetssynen
  är att undantaget i art. 52 (2) EPC förlorar sin tillämplighet.Det
  blir möjligt att godkänna ett patentkrav som riktar sig mot en känd
  dator styrd enligt ett specifikt program (vare sig det rör sig om
  mjuk- eller hårdvara) för att utföra eller kontrollera en process,
  eftersom detta inte anses som datorprogram som sådant."

Om allmänhetens intresse på ett tydligt sätt kan ställas mot andra
intressen tror vi att kommissionen bättre kan ta tillvara allmänhetens
intresse. Därför önskar vi att en sådan kartläggning genomförs så snart
som möjligt.

Vi efterlyser också initiativ till innovationsforskning, samt att
kommissionen tar tillvara det arbete Europaparlamentet (och flera
nationella parlament) har utfört under arbetet med direktivet om patent
på datorprogram.


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2006-05-01, 02:01 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *