[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Stiftende generalforsamling i ny IT-politisk foreningHermed indkaldes der til stiftende generalforsamling for en forening, der 
bl.a. kan stå for fri software politik i Danmark. Nedenfor er forslag til 
vedtægter.

Generalforsamlingen foregår i

	Symbion
	Fruebjergvej 3
	Lokale M4.
	2100 København Ø

	I aften
	mandag d. 30.12.02
	kl. 19:00.

Der vil være mulighed for pizza på Vagabondos (Tagensvej 100) kl. 18.

Vel mødt (selvom det er med kort varsel)!

-j


FORENINGEN Foo

Vedtægter

§ 1. Navn

  Stk. 1. Foreningens navn er Foo. Foreningen er stiftet
  30. december 2002. Foreningen har hjemsted i Danmark.

§ 2. Formål

  Foreningens formål er at arbejde for at beskytte og udvide primært
  forbrugernes og sekundært mindre virksomheders digitale rettigheder,
  herunder ytringsfriheden, privatlivets ukrænkelighed, adgang til
  vigtig information samt frihed til at vælge programmel.

§ 3. Medlemsskab og optagelse

  Stk. 1 Alle kan blive medlemmer af foreningen, når de vedkender sig
  nærværende vedtægter.

  Stk. 2 Medlemsskabet er gældende når medlemsskab er bekræftet efter
  betaling af fastsat kontingent.
  Stk. 3. Man er forpligtet til at have en email-adresse, der virker.
  Hvis email-adressen ikke virker i en af bestyrelsen fastsat periode,
  så betragtes medlemmet som udtrådt.

§ 4. Udtrædelse

  Et medlem er udtrådt når medlemmet ikke har betalt kontingent.
  Bestyrelsen kan ekskludere et medlem. Et ekskluderet medlem kan anke
  eksklusionen ved næste generalforsamling.

§ 5. Generalforsamling

  Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og
  afholdes hver år i april måned. Der indkaldes skriftligt med mindst 1½
  måneds varsel. Annonceringen sker på den af bestyrelsen valgte måde.

  Stk. 2 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være
  formanden i hænde 1 måned før og dagsorden udsendes til medlemmerne
  senest 2 uger før generalforsamlingen.

  På generalforsamlingen må kun tages beslutning om sager, som er
  optaget på den offentliggjorte dagsorden.

  Dagsordenen angiver de emner der skal behandles på
  generalforsamlingen. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling
  skal tillige være ledsaget af regnskab for det afsluttede regnskabsår.

  Stk. 3 På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt
  stemmeflertal, med mindre andet er nævnt i vedtægterne. Hemmelig
  afstemning skal gennemføres, såfremt ét eller flere medlemmer ønsker
  det. Afstemninger kontrolleres af dirigenten og referenten.

  Stk. 4 Der føres referat over vedtagne beslutninger. Referent læser
  vedtagne beslutninger op på generalforsamlingen.

§ 6. Generalforsamlingens Dagsorden

  Stk. 1. Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal som et minimum
  indeholde følgende punkter:
  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Godkendelse af dagsorden og om mødet er lovligt indkaldt.
  3. Bestyrelsens beretning.
  4. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab, budget,
    udvalgsbeløb, kassererbeløb og kontingent.
  5. Behandling af indkomne forslag herunder bestyrelsens
    aktivitetsplan.
  6. Valg af a) bestyrelse b) suppleanter c) revisorer d)
    revisorsuppleant.
    Jeg foreslår at benytte SSLUGs valgregler. De er desværre lidt
    komplekse, men efter min mening tilgodeses mindretal.
  7. Eventuelt.

  Stk. 2. Kontingent kan sættes til kr 0.

§ 7. Ekstraordinær generalforsamling

  Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af:
   * To eller flere medlemmer af bestyrelsen.
   * Foreningens revisor.
   * Medlemmer som tilsammen repræsenterer mindst en femtedel af
    stemmerne.
   * 15 medlemmer.

  Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes efter samme procedure som
  ordinære generalforsamlinger, dog udgår punkter, som ikke har
  relevans.

§ 8. Tale- og stemmeret

  Ethvert medlem, der er medlem ved generalforsamlingens annoncering,
  har ret til at være til stede på generalforsamlingen og har tale- og
  stemmeret. Ekskluderede medlemmer har alene taleret på deres egen sag
  og ikke stemmeret.

  Beslutninger sker ved almindeligt flertal, med mindre andet er bestemt
  i vedtægterne.

  Et medlem kan lade sig repræsentere af et andet medlem ved skriftlig,
  underskrevet fuldmagt. Et medlem kan kun have fuldmagt fra ét andet
  medlem.

§ 9. Bestyrelsen

  Stk. 1. Bestyrelsen er foreningens ledelse. Udvalg, lokalgrupper og
  adhoc-grupper følger bestyrelsens beslutninger.

  Foreningens bestyrelse består af 5 eller 7 medlemmer samt 1. og 2.
  suppleant.

  Medlemmer vælges normalt for 2 år ad gangen, således at halvdelen
  vælges på ulige år, og resten vælges på lige år. Nyvalgte medlemmer ud
  over halvdelen af bestyrelsen vælges for 1 år, hvilket afgøres ved
  lodtrækning. Bestyrelsen vælges blandt de fremmødte på
  generalforsamlingen, eller via en fremmødt stedfortræder.

  Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og
  sekretær.

  Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af
  bestyrelsesmedlemmerne er tilstede.
  Stk. 3 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

  Stk. 4 Afgørelser i bestyrelsen foregår ved stemmeflertal. Ved
  stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

  Stk. 5 Der føres referat over vedtagne beslutninger.

  Stk. 6. Bestyrelsen fremlægger aktivitetsplan på generalforsamlingen.

  Stk. 7. Suppleanter indkaldes til bestyrelsesmøderne og har taleret.
  De har stemmeret ved bestyrelsesmedlemmers frafald.

  Beslutninger i bestyrelsen sker ved almindeligt flertal.

  Ved formandens forfald træder næstformanden i formandens sted.
  Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

  Suppleanterne skal midlertidigt kunne træde ind i bestyrelsen, hvis et
  af bestyrelsesmedlemmerne bliver forhindret i kortere eller længere
  tid. Suppleanter vælges for et år ad gangen.

§ 10. Tegningsret

  Foreningen tegnes af formanden samt et andet bestyrelsesmedlem i
  foreningen. Der kan meddeles prokura.

§ 11. Udvalg, Lokalgrupper og adhoc-grupper.

  Stk. 1. Medlemmer kan efter bestyrelsens godkendelse nedsætte
  lokalgrupper og udvalg. Bestyrelsen kan delegere kompetance til udvalg
  og lokalgrupper.

  Stk. 2. Udvalg og lokalgrupper tager initiativer ifølge foreningens
  formål, såfremt retningslinier herfor er godkendt af
  generalforsamlingen. Udvalg og lokalgrupper fremlægger aktivitetsplan
  på generalforsamlingen.

  Stk. 3. Udvalg og lokalgrupper er forpligtet til at fremsende
  skriftlig beretning for samtlige deres aktiviteter til
  generalforsamlingen. Foreningens formand varsler udvalg/lokalgrupper
  således at udvalgenes beretning kan udsendes med indkaldelse til
  ordinær generalforsamling.

  Stk. 4. Bestyrelsen påser at udvalgenes og lokalgruppernes arbejde er
  i overensstemmelse med foreningens formål, generalforsamlingens
  vedtagelser samt deres foretningsorden. Skønner bestyrelsen at dette
  ikke er tilfældet, kan bestyrelsen kræve at udvalget/lokalgruppen
  indstiller deres arbejde ind til førstkommende generalforsamling.

  Stk. 5. Et udvalg eller en lokalgruppe kan have egen økonomi hvis
  generalforsamlingen godkender dette og skal da fremlægge revideret
  regnskab på generalforsamlingen. Udvalg og lokalgrupper kan per år
  ikke engagere sig i aktiviteter med en større omsætning end
  udvalgsbeløbet vedtaget på generalforsamlingen med mindre bestyrelsen
  godkender dette. Såfremt bestyrelsen godkender dette, er bestyrelsen
  forpligtet til at have detaljeret indsigt med midlernes anvendelse og
  sikre fyldestgørende revision.

  Stk. 6. Udvalg og lokalgrupper vedtager en forretningsorden samt evt.
  særlige vedtægter der godkendes af bestyrelsen eller
  generalforsamlingen.

  Stk. 7. Bestyrelsen kan nedsætte adhoc-grupper hvortil bestyrelsen har
  delegeret dele af sin kompetance. Dette kræver et skriftligt
  kommissorium som alle foreningens medlemmer har adgang til. Såfremt
  gruppen ønskes opretholdt i længere tid end tre måneder, opfattes
  gruppen som udvalg efter stk. 1-6, dog således at bestemmelserne
  vedrørende generalforsamling træder i kraft ved førstkommende
  generalforsamling.

§ 12. www.foo.dk

  Stk 1. Foreningens website hedder www.foo.dk

  Stk 2. www.foo.dk fungerer som foreningens medlemsblad,
  opslagstavle, debatsted. Medlemmerne kan finde foreningens officielle
  skrivelser, mails, m.m. på www.foo.dk.

  Stk. 3. Bestyrelsen nedsætter en redaktion for www.foo.dk

  Stk. 4. Henvendelser til medlemmerne i følge disse vedtægter sker
  normalt ved e-mail.

§ 13. Regnskab

  Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

  Regnskab til dato skal være frit tilgængeligt for enhver elektronisk
  senest 1 måned efter konteringsdatoen.

§ 14. Vedtægtsændringer

  Ændring af vedtægterne kan kun ske på en generalforsamling, hvor
  mindst 2/3 af medlemmerne er repræsenteret og hvor ændringerne bliver
  tiltrådt med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

  Såfremt der ikke er tilstrækkelig repræsentation af medlemmer og
  stemmevægt, men forslaget alligevel får tilslutning af mindst 2/3 af
  de afgivne stemmer, så skal forslaget ud i urafstemning via email.

  Emailafstemningen er ikke anonym. Den initieres i ugen efter
  generalforsamlingen og afsluttes 14 dage senere.

  Forslaget skal have tilslutning af mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 15. Opløsning af foreningen

  Foreningen kan kun opløses ved vedtægtsændring.

  Således endnu ikke vedtaget på foreningens generalforsamling den xx.yy.zz.
 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:32 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *