[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

SSLUG nyhedsbrev Oktober 2002I løbet af oktober 2002 har SSLUG bl.a. haft følgende
aktiviteter. Opfølgning på dette kan ske på
<sslug@sslug>.

Generelt
======== 
 * Breve kodet med UTF-8-tegntabellen er begyndt at dukke op på
  postlisterne og nyhedsgrupperne efter af Red Hat 8.0 er
  udkommet. De fleste brugere vil sikkert en tid endnu holde sig til
  tegntabellerne ISO-8859-1 (Latin-1) eller ISO-8859-15 (Latin-9).
  For at mindske problemerne med at der bliver brugt forskellige
  tegntabeller ønsker vi at få lavet gode vejledninger i hvordan man
  får ældre postprogrammer og nyhedslæsere til at håndtere UTF-8
  korrekt. Arbejdet er netop gået i gang, og vejledningerne vil
  blive præsenteret på
   http://www.sslug.dk/locale/utf-8/
  efterhånden som de bliver skrevet. Har du input til dette bedes du
  skrive til <sslug@sslug>.

sslug-itpolitik
===============
 * Jyllandsposten bragte den 27. oktober på net og den 28. oktober 
  i avisen en artikel om at den danske kulturminister 
  vil bryde med kopisikring. SSLUG's formand Peter Toft blev i den 
  sammenhæng ikke citeret korrekt, og den overglade holdning, der 
  blev præsenteret var forceret og tonen står alene for
  Jyllandspostens regning. Jacob Sparre Andersen har efterfølgende
  haft en samtale med Kulturministeriet angående ændringer til Lov L19 
  om ophavsret (http://www.kum.dk/sw4850.asp gennemførelse af 
  infosoc-direktivet).

  I denne sammenhæng kan SSLUG gøre opmærksom på det nye forum
  Initiativet Digitale Forbrugerrettigheder (IDFR) på:
    http://www.digitalforbruger.dk/
  IDFR samler bl.a. underskrifter mod den kommende
  ophavsretslovgivning infosoc, der har store implikationer for om
  man kan lave Open Source-programmer der kan få adgang til
  medieteknologi, såsom dekodning af DVD'er.
  Se også sslug-presse-dk 

sslug-presse-dk
===============
 * SSLUG har udsendt et åbent brev til den danske kulturminister
  angående L19, nævnt under sslug-itpolitik. Brevet starter:

  Kære Brian Mikkelsen 

  Efter gennemlæsning af dit lovforslag nummer L19 - 
  Lov om ændring af ophavsretsloven (Gennemførelse af 
  infosoc-direktivet, nye aftalelicenser m.v.) - er vi 
  nået til den konklusion, at lovforslaget kriminaliserer 
  den afspilning af DVD-film som mange af vores medlemmer i 
  øjeblikket foretager under Open Source-styresystemet 
  Linux, samt kriminaliserer brugen af Danmarks Radios 
  netradio-tjeneste under Linux.

  Den fulde ordlyd af brevet, der også er udsendt til pressen, kan
  findes på:
   http://www.sslug.dk/emailarkiv/presse-dk/2002_10/msg00000

sslug-bog
=========
 * Det ser ud til at der kommer en ny udgave af "Linux - Friheden til
  ..." den 1. december. Sidder du med noget
  du mener skal med, så kom frem med dine ideer på
  <sslug@sslug>.

sslug-moede
===========
 * I oktober er der afholdt totalt 8 møder i SSLUG - vildt :)

bestyrelsen
===========
 * Den danske patent- og varemærkestyrelse afholdt den 28+29/10 i
  Ålborg konferencen "Presidency Conference on Growth, Prosperity and
  Patents", som havde fokus på indførelse af patenter på software.
  Et forslag som en lang række foreninger, deriblandt SSLUG, DKUUG og
  PROSA, har kæmpet imod længe.

  Anne Østergaard fik gennem hårdt arbejde lederen af EuroLinux,
  Jean-Paul Smets, ind som taler på konferencen, så der i det mindste
  var én repræsentant for vores holdninger som taler ved konferencen.

 * Den 1/10 holdt bestyrelsen møde hos Jacob.

Til stede:
Peter Toft
Erik Josefsson
Anne Østergaard
Gitte Wange (+ babytux Alexander)
Hanne Munkholm
Jacob Sparre Andersen
Peter Makholm

Formålet med mødet var at få udarbejdet en bedre og mere formel og
mere struktureret procedure for behandling af henvendelser til
bestyrelsen. Både omkring bestyrelsens interne arbejdsproces i
behandling af henvendelserne, og omkring hvilke forventninger
medlemmerne kan have til bestyrelsens sagsbehandling og svartid.

Intern arbejdsproces:
---------------------
Det blev diskuteret hvor mange bestyrelsesmedlemmer, der skal være
enige før et svar på en henvendelse må sendes, hvor lang tid må gå,
hvordan vi behandler sager der haster mv. En række ideer til at lette
processen og forbedre overblikket for travle bestyrelsesmedlemmer blev
foreslået, og et sæt retningslinier er under udarbejdelse (se nederst
i denne brev). Disse retningslinier bør også kunne lette arbejdet for
en fremtidig bestyrelse, i fald den ønsker at bruge dem.


Henvendelser fra medlemmerne:
-----------------------------
Bestyrelsens arbejdsbyrde er vokset meget på de sidste år.

For at det stadig skal være muligt for bestyrelsen at følge med i
foreningen og varetage medlemmernes interesser, har vi fundet det
nødvendigt med klarere retningslinier for henvendelser til
bestyrelsen, samt tilsvarende klarere besked til medlemmerne om, hvad
de kan forvente af bestyrelsen.

 * Man kan ikke forvente af bestyrelsen at de følger med på alle
  lister, og af egen drift kender til alle de initiativer der opstår
  der.

 * Ved henvendelse til bestyrelsen bør det klart fremgå af teksten:
  + Hvornår der senest skal svares.

 * Ved henvendelse til bestyrelsen med henblik på godkendelse af et
  skrift i SSLUG's navn, bør følgende desuden fremgå:
  + Kort opsummering af teksten.
  + Hvem er modtager af teksten?
  + Hvilke holdninger tages SSLUG til indtægt for?
  + Er der relevante diskussioner eller baggrundsinformation på
   nogle af listerne, som afsenderen mener at bestyrelsen bør læse
   for at tage stilling, henvises til disse.

Efter bestyrelsesmødet er følgende blevet diskuteret

Retningslinierne kan ses på [http://www.sslug.dk/liste/bestyrelsen].


Medlemmers henvendelse til bestyrelsen om brug af SSLUG's navn
==============================================================

For at effektivisere det politiske arbejde i SSLUG ønsker bestyrelsen
at påpege følgende:

 * SSLUG's arbejde sker med følgende formål (fra vedtægterne):

  "SSLUG har till uppgift att sprida kunskap om operativsystemet
   Linux jämte därvidlag relevant information till medlemmar och
   allmänhet."

  I dansk oversættelse:
  "SSLUG har som formål at sprede viden om styresystemet Linux
   heriblandt bidrage med relevant information til medlemmer og
   andre".

 * Foreningen tegnes af bestyrelsen.
 
  Ønsker man at udtrykke holdninger eller udtale sig på SSLUG's vegne
  *skal* man forinden have bestyrelsens accept.
 
 * Bestyrelsen afgør mellem årsmøder hvad SSLUG's holdninger er
 
  På årsmøder vil bestyrelsens arbejde igennem året blive gennemgået
  og diskuteret.
 
 * Foreningen skal ikke nødvendigvis have en holdning til alle
  spørgsmål.
 
  SSLUG er en forening der bygger på styresystemet Linux. Holdninger
  og udtalelser skal derfor være begrundet i en relevans for
  linuxbrugere. Medlemmer kan til hver en tid afkræve bestyrelsen
  begrundelser for de trufne afgørelser.
 
 * Bestyrelsen overvåger ikke nødvendigvis SSLUG's postlister.

  Al kontakt med bestyrelsen skal ske til <sslug@sslug>.
  Man kan ikke antage, at SSLUG's bestyrelse af eget initiativ
  blander sig i diskussioner, hverken på sslug-itpolitik, sslug-pr
  eller andre af foreningens lister.

 * Bestyrelsesmedlemmerne deltager personligt i foreningens arbejde.
 
  Udmeldinger fra bestyrelsen er altid klart markeret som værende 'på
  bestyrelsens vegne'. Bestyrelsesmedlemmernes øvrige deltagelse i
  foreningens arbejde kan ikke fortolkes som udtalelser fra
  bestyrelsen.
 
For at lette bestyrelsens beslutningsproces skal henvendelser om at få
godkendt holdninger/udtalelser medfølges af et 'executive summary'
indeholdende følgende punkter:
 
 * Klar angivelse af hvilke holdninger der gives udtryk for.
 * Hvorfor er det relevant for SSLUG/Linux.
 * Henvisning til debat på en af SSLUG's lister via SSLUG's postarkiv.

Dette referat bør kunne holdes på mellem 5 og 10 linjer.
 
For at undgå spildt arbejde kan referatet på forhånd sendes til
bestyrelsen inden selve udtalelsen er færdigformuleret. Bestyrelsen
kan så give en forhåndsgodkendelse. Dette fritager ikke for at sende
den endelige version til bestyrelsen før den endelige accept gives.
 
Både ved den foreløbige godkendelse hhv. den endelige godkendelse skal
bestyrelsen have hele teksten tilsendt i rimelig tid - typisk en uge,
da teksten skal gennemlæses og diskuteres.
 
-------------------------------------------------------------------------
 
Arbejdsform indenfor bestyrelsen
================================
 
 * Bestyrelsen agerer som en enhed, hvor holdninger diskuteres og
  afgøres efter at alle bestyrelsesmedlemmer har haft en rimelig
  frist til at kunne sætte sig ind i forslag.
 
 * Der arbejdes generelt mod enighed i bestyrelsen via diskussion, men
  i fald af at der er uenighed vil der være mulighed for
  mindretalsudtalelser bliver en del af udmeldinger.
  
 * Bestyrelsens arbejde foregår fortrinsvis gennem postlisten
  <sslug@sslug>, hvor det forventes at alle beskeder bliver
  læst af alle bestyrelsens medlemmer.
 
 * Der afholdes mindst 4 bestyrelsesmøder per år, hvorfra der udsendes
  referat til SSLUG's medlemmer.
 
 * Diskussioner indenfor bestyrelsens postliste, der kræver en
  afgørelse til en given dato påføres som hovedregel med den givne dato
  i emne-feltet.
 
 * Medlemmer af bestyrelsen bør tilkendegive en holdning til et
  forslag før fristen udløber ved at svare på forespørgslen. For at
  lette læsning af alle breve tilrådes det, at holdninger skrives
  kort og præcist i toppen af brevet - evt. med uddybninger længere
  nede i brevet. Eventuelle uvæsentligt dele for ens svar kan med
  fordel klippes væk.
 
 * Hvis der ikke er lavet et egentligt flertal i bestyrelsen om et
  forslag før en tidsfrist udløber skal bestyrelsen meddele, at vi
  ikke har kunnet behandle henvendelsen og en ny forventet svardato
  meddeles til den eller de som efterspørger afgørelser.
 
 * Hvis bestyrelsesmedlemmer repræsenterer SSLUG til møder og
  lignende meddeles dette til bestyrelsen med en kort redegørelse for
  formålet. Tilsvarende er det velset at lave et kort resumé til
  bestyrelsen efter mødet.
 
 * Er et bestyrelsesmedlem væk fra sin post over flere dage bør dette
  meddeles til bestyrelsen.

På bestyrelsens vegne,
Peter Toft 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:32 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *