[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Referat af medlemsmøde den 11.08.2002Referat af SSLUG medlemsmøde søndag den 11. august 2002

Til stede: 17 personer (relevant v. afstemningerne)

  1. Godkännande av dagordning

Dagsordenen blev godkendt

  2. Val av mötesordförande

Jacob Sparre Andersen

  3. Val av mötessekreterare

Hanne Munkholm

  4. Val av rösträknare

Henrik Christian Grove, Frank Damgaard

  5. Stadgeändringar från förra mötet

Vedtægtsændringer fra årsmødet 

http://www.sslug.dk/moede/medlems/2001-11-18/referat

blev vedtaget 2. gang (enstemmigt) og træder i kraft fra næste årsmøde.

  6. Nya stadgeändringar:
     + Forslag fra Dan Te Westerlund

  6a) 
Diskussion om om årsmødet skal flyttes af hensyn til at
regnskabet først godkendes 9 måneder senere. Bestyrelsen skal
tiltræde kort efter valget, og kan i så fald ikke tiltræde ved
starten af kalenderåret -> vedtægtsændring er nødvendig.

Poul-Erik Andreasen (PEA) vil gå hjem og lave et ændringsforslag.

  6b)
Dans forslag om at rette sproglige fejl godkendes 1. gang med
16 stemmer.

http://www.sslug.dk/moede/medlems/2002-08-11/stadgeandringsforslag-dan_te

  6c)
Dans foreslag om at lave en fast dagsorden for årsmødet:
http://www.sslug.dk/moede/medlems/2002-08-11/stadgeandringsforslag-dan_te-2

=======
Under punkt 4,5 står :

  Det åligger årsmötet att:

  * Behandla revisionsberättelsen, godkänna verksamhetsberättelse
   och ekonomisk berättelse, avgöra frågan om ansvarsfrihet för
    avgående styrelse.
  * Välja styrelse, suppleanter, revisorer och valberedning.
  * Fastställa budget och medlemsavgifter.
Bör vara en fastställd dagordning lydande som följer :

Punkt 4.5
 Det åligger årsmötet att behandla följande punkter :
  1. Årsmötets öppnande.
  2. Fastsällande av dagordning.
  3. Val av ordförande för årsmötet.
  4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
  5. Styrelsens årsredovisning.
  6. Revisorernas berättelse.
  7. Fastsällande av resultat- och balansräkning.
  8. Fastsällande av medlemsavgift för nästa år.
  9. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet.
 10. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
 11. Val av revisorer.
 12. Val av valberedning.
 13. Stadgeenligt inkomna motioner.
 14. Övriga frågor.
 15. Årsmötets avslutande.

Dan motiverer selv ændringen:

Mina tankar är att under punkt 13 skall frågor som har
diskuterats på föreningslistan och inkommit till styrelsen,
för beredning inom en viss tid före årsmötet, skall vi rösta
om.
Men punkt 14 skall mera vara för frågor som man kan diskutera
än rösta om.
==========
Forslaget afføder en del diskussion, bl.a. har danskerne svært
ved at forstå begrebet justeringspersoner, Stadgeenligt
inkomna motioner, Övriga frågor. En dansk forklaring til dele
af vedtægterne overvejes.

"Justeringspersonerne" skal læse referatet igennem og "justere" det.
"Stadgeenligt inkomna motioner" er "lovligt indkomne forslag indkommet",
"Övriga frågor" er evt.

Vedtaget 1. gang med 16 stemmer.


6d)
Anne Østergaard stiller ændringsforslag til punkt 4.6, hvor
det p.t. står: Kandidater till styrelsen måste inkomma senast
en vecka före årsmötet (Kandidater til bestyrelsen skal
ankomme en uge før).

Kandidater till styrelsen måste anmäla sig til styrelsen
senast en vecka före årsmötet.

Vedtaget 1. gang med 17 stemmer

6d) 
PEA stiller ændringsforslag til Dans ændringsforslag : Ad 13:
Forslag skal være bestyrelsen i hænde seneste en uge før
årsmødet.

Jacob mfl. mener det skal ændres til et selvstændigt punkt: 

Punkt 4.7 
Forslag til behandling på foreningsmøder skal være bestyrelsen
i hænde senest en uge før mødet.

Mødet stemte om følgende ændringsforslag:

Svensk:
Punkt 4.7 
Förslag till behandling på föreningsmöte skall skickas till
styrelsen senast en vecka före mötet.

Vedtaget 1. gang med 17 stemmer (enstemmigt).


  7. Paus

I pausen gik vi udenfor i NBI's gårdhave og spiste. Mødet
fortsatte derefter i gårdhaven.

  8. Öppen diskussion om SSLUG framtid (ämnen som har varit
  uppe på foreningslistan):
     + Frank Damgaard skrev: Hvad kan/vil SSLUG
      tilbyde af ressourcer til en udvidelse af
      aktiviteten på opensource.dk?

8a)
Peter Toft (PTO) - SSLUG's fremtid

PTO vil afgå som formand og prioritere andre aktiviteter. Han
skal ikke være synonym med SSLUG, som skal kunne fortsætte
uden ham. Han vil fortsætte med mange aktiviteter i SSLUG men
bestyrelsesarbejdet må overgå til nye folk.

PTO anbefaler Jacob som efterfølger, pga. dennes hæderlighed
og arbejdssomhed. PTO nævner desuden Henrik Grove, Dan Te
Westerlund og Rune Zimmerman. Det er naturligvis helt op til
medlemmerne at vælge ny bestyrelse ud fra hvem der stiller op,
og helt op til den nye bestyrelse at konstituere sig. PTO
kommer blot med en personlig anbefaling.

Dan ser et problem i at Jacob kan finde på at få arbejde i
udlandet, men det har han haft før, og har lavet masser af
SSLUG arbejde fra Paris.

8b)
Open source-samarbejde i Sverige

Jacob fortæller om Open Source-samarbejde i Sverige. Nogle af
de svenske LUG'er snakker sammen om at samle IT-politisk og
lobbyist arbejde for Open Source-samfundet i Sverige.

Anne advarer imod at samle så meget at der kun bliver én
høringspartner.

Anne orienterer om at Jonas Öberg, vice president i FSF
Europe, havde et initiativ oppe på LF2002 om en "OverLUG" hvor
alt skulle foregå på Engelsk. Status kendes ikke. Men FSF
Europe er stille og roligt ved at blive udbygget med
støttegrupper i Tyskland, Frankrig, Italien, Portugal, Spanien
med flere.

PEA opfordrede til at man ikke opretter for mange
mailinglister der ikke sker noget på, og som ingen føler sig
ansvarlig for. Bestyrelsen kan forlange en form for
formalisering i form af f.eks. en hjemmeside der beskriver
listen.

Peter Makholm mener dog godt at en mailingliste kan oprettes
først, blot den arbejder hen imod denne formalisering.

Frank foreslår at der laves en side med bestyrelsesreferater
og formandens beretning gennem tiden, så man kan se hvad SSLUG
egentlig har lavet i tidens løb.

8c)
Open source-samarbejde i Danmark

PTO fortæller om Open Source-samarbejde i Danmark. Hvilke
LUG'er er mon stadig i live? PTO har prøvet at få status på
dem:

SDLUG (Syddansk LUG): På vej op
FLUG (Fyns LUG): Kører
VFLUG (Vestfynsk LUG): Kører nok også
ALSLUG (Als LUG): Servernedbrud for nylig, status vides ikke rigtig
ESLUG (Esbjerg LUG): Ingen aktivitet
MVLUG (Midt Vest Jylland): Ingen aktivitet
AALUG (Aarhus LUG): Ok
TLUG (Trekantsområdets LUG): Mangler lokaler men kører
NJLUG (Nordjysk LUG): Ok tror vi.

PTO: AALUG og NJLUG har nok ca. 500 medlemmer og mange andre 
ca. 100. Dette er kun et overslag.

LUG'erne er sammen på en mailingliste som SSLUG's bestyrelse også er på:
sslug@sslug

Frank: Hvad har de små LUG'er brug for?

PTO: Der er umiddelbart ikke nogen ønsker om serverplads til
små grupper.


PTO: Tror godt de vil styre selv.

8d)
opensource.dk

Først var der en kort opsummering af "juntaens" forslag v/
forskellige personer. Derefter diskussion. Diskussionen
strakte sig vidt og ustruktureret og er her opdelt efter emner
og ikke kronologisk.

Navnet SSLUG: 
============= 
Anne: Navnet _er_ ikke noget at rejse med, men nu er det
blevet en institution.

Jacob: Navnet SSLUG bliver husket når først folk har undret
sig over det.

Tekniske lister eller IT-politik
================================
Frank: Skil de tekniske lister og IT-politisk arbejde ad.

Makholm: Vi ser ikke pr. noget behov for at ændre lister , de
andre må sige hvis de har behov. Vi skal snarere se på
IT-politik.

Jacob: Meget politik er alligevel nationalt så måske kan
IT-politik flyttes i mere nationalt regi, hvis folk i de
lokale LUG'er i Danmark og Sverige vil.

Tekniske lister
===============
PTO: Hvis vi laver fælles tekniske lister, har de små LUG'er
så noget at samles om?

Dan: Hvis de tekniske lister flyttes til et nationalt forum er
det et problem for svenskesiden.

PEA: Flytte tekniklisten er uheldigt da de små LUG'er burde
lave det derhjemme. Det ville reducere det lokale arbejde.

Magnus Østergaard: De små LUG'er vil hellere selv, end at
SSLUG laver en stor LUG/liste.

PTO: Svært for lille LUG med meget svære tekniske spørgsmål.
Farligt at flytte SSLUG teknik fordi den bliver for stor. Vi
skal være glade for hvis vi kan holde den på det niveau den er
på nu.

Frank: De smalle SSLUG lister (f.eks. vi) kunne komme ud i et
bredere forum.

Makholm: Svenskerne gæster i deres egen forening. Hvis SSLUG
listerne skal skifte navn går det nok endda. Men skal SSLUG
sidde og beslutte om LUG'erne i Danmark skal lave noget
fælles? Hvis der kan findes en model der tager hensyn til
svenskerne har Makholm ikke noget imod at åbne SSLUG's lister
under et andet navn. Men initiativet skal ikke komme fra os.

Grove: Visse BSD folk kan ikke lide "L" for "Linux" i
listenavn. "Junta" initiativ bør ikke komme fra SSLUG.

Hanne: Vent med at "dødsdømme" eller beslutte om opensource.dk
til AALUG har haft generalforsamling, da de vil tage det op.

Frank: Nogle af SSLUG's lister er mere SSLUG-agtige end andre.
BSD er dog anderledes på mange punkter, netværk f.eks. Man
kunne lave lister uden "sslug"-navnet på samme newsserver.

Dan: Hvorfor skal vi bruge tid på de rabiate BSD medlemmer der
ikke vil snakke med os?

PTO: Batmule siger at de gerne vil lave noget sammen med os,
et 3. sted (hverken SSLUG eller BSD-dk).

Magnus: navnediskussionen svarer til om man skal sige
GNU/Linux. Svenskerne må selv sige hvordan de vil have det.

Frank: Behov for et sted at proppe mailinglister hen der ikke
er SSLUG.

Magnus: ikke.sslug.dk (mail: sslug@sslug).

IT-politik
==========
Makholm: Vi skal passe på med hvad vi udtaler os om som ikke
direkte relaterer til Linux. F.eks. ophavsret på kunst, etc.

PTO: Bestyrelsen skal melde ud til folk på SSLUG-itpolitik når
det er på tide at trække følehornene ind.

Anne: Vi skal også være åbne overfor diskussioner om f.eks.
ophavsret til musik, da meget musik i dag nærmest er
kildekode.

Hanne: Kunne vi lave en liste om IT-politik der ikke er Linux
relevant, og fokusere SSLUG-itpolitik på Linux eller SSLUG
relevante ting?

Hanne: Skal SSLUG lave IT-politik, eller skal vi til at lave
noget der er sjovt igen ?

PTO: Har måttet lave en masse kedelige politiske ting (øv).
Hvis bestyrelsen pålægges at lave politik er der mange der
forsvinder.

Jacob: Folk udenfor bestyrelsen må lave noget af arbejdet,
ligesom sslug-pr.

Anne: Så længe regeringer regulerer brugen af IT er det
hamrende nødvendigt at SSLUG går ind og gør noget, selvom det
ikke er lige sjovt altsammen, og sommetider må man gå ud og
lave noget af det grove. SSLUG må beslutte om vi vil være
høringsberettiget eller ej.

Jacob: Vi kan vel godt være høringsberettiget uden at svare
hver gang.

PEA: Man kunne spawne it-politik listen (f.eks.
sslug-politik), og pointere på hjemmesiden at der er et sted
for folk der vil diskutere politik, og som mangler et sted at
være, men at det er emner SSLUG's bestyrelse ikke tager
stilling til.

PTO: Af politikere der følger SSLUG-itpolitik opfattes indlæg
på listen sommetider som SSLUG's holdning.

Frank: SSLUG's lister er diskussionslister, og det er ikke
nødvendigvis SSLUG's holdning der gives udtryk for.

Grove: Man kunne forsyne indlæg på SSLUG-itpolitik med en
fodnote hvor der står: "Dette er ikke nødvendigvis SSLUG's
holdning".

8e)
Andet om SSLUG's fremtid.

Projekt hosting
===============
Makholm: Projekter som SSLUG-bog kører på SSLUG maskinen fordi
det tilfældigvis er centrale SSLUG folk der laver det.
Ordliste projekt har kørt på Makholms maskine, andre ting på
Jacobs. Gad vide, hvor mange projekter der ikke kommer i gang,
fordi folk ikke har noget sted at hoste det? Kunne man lave en
slags dansk Sourceforge?

PTO: Der er sunsite.dk. Vi kan nævne det i næste nyhedsbrev.
Men vi skal nok lige snakke med dem først, om de stadig kan
tilbyde den service, og om det er ok at vi "reklamerer" for
dem.

Få nye medlemmer aktive
=======================
Anne: Hvordan får vi flere medlemmer aktivt med? Det er svært
som ny at finde ud af, hvordan SSLUG arbejder. Giv dem ansvar
og hold dem op på at det skal gøres færdigt.

Makholm: Var ved at skrive en "bluffers guide to SSLUG" for et
års tid siden. Husker ikke om han skrev noget eller kun
skulle til det. PTO + Makholm vil fortsætte med projektet. (+
Anne?)

Peter (en tredie Peter i forsamlingen): Det er let at tilmelde
sig foreningen men der er ikke rigtig noget intro til de nye.

PEA: Man kunne lave en onkel-ordning hvor et nyt medlem kunne
få tildelt en "onkel" der skulle introducere ham til
foreningen.

PEA + Makholm : Den der gerne vil have en "onkel" kan skrive
til en liste hvor en person eller en robot så tildeler ham den
onkel, der står øverst på listen af dem der gerne vil være
onkler. Onklen skal kontakte "nevøen".

Frank: Onkler bør registrere de spørgsmål der går igen så det
kan dokumenteres bedre på hjemmeside.

Dan: Hvem har tid til at være onkel? Dem der sidder her? Hvor
mange onkler er vi i forhold til behovet?

Ulrik Buchholtz: Hvad ligger der i at være onkel?

Hanne: Hvad hvis man vil af med sin "onkel" eller "nevø"? Hvis
man ikke kan sammen skal man kunne få byttet sin onkel.

PEA: Man kunne have en lukket onkelliste til onklerne.

Vi diskuterer videre på sslug-forening.

Ved referatets tilblivelse er diskussionen er allerede er startet:
<nntp://news.sslug.dk/sslug.forening/948>
<http://www.sslug.dk/emailarkiv/forening/2002_08/msg00009.html>

Møder
=====
Makholm: _Mange_ emner og foredragsholdere. Folk som har
tilbudt at holde et foredrag kan undre sig over at der let går
3-4 måneder uden de er kommet på, når vi nu opfordrer
foredragsholdere til at melde sig.

Magnus: Vigtigt med møder som dette, hvor man kan smide sit
projekt ind.

Makholm: Har tænkt lidt det samme, møderne kan være lidt mere
uformelle.

Poul-Erik Hansen: I Roskilde er der tilpas få mennesker og
ingen står for sig selv. Til Københavnske "hyggemøder"
(foredragsaftner) kan de nye føle sig udenfor. Bedre velkomst
til de nye.

Frank: For lidt plads til hygge bagefter.

PTO: På en måde har vi sejret os ihjel og slagtet hyggen.
Måske skulle NBI møderne være ren hygge, og Symbion foredrag.

Hanne: Der skal være noget at komme efter.

Makholm: Ét halvaftens foredrag, noget at komme efter men ikke
så presset.

PTO: Vi skal være bevidst om om vi programsætter en hel aften
eller om halvdelen skal være hygge.

Dan: I Malmö er det prøvet med kort foredrag og hygge
bagefter.

PEA: Men emnet er vigtigere end længden. Størners
systemadministrator-relevante foredrag trækker let 300, som
måske er systemadministratorerer et sted, men ikke så
interesserede i foreningen. Hvis Størner holdt et
halvaftensforedrag om sådan et emne, ville de samme 300 komme
- og nok gå i pausen.

Anne: Folk burde bidrage når de drager fordel af SSLUG via
lister mv.

Makholm: Folk må komme med konstruktiv kritik af møder, engang
imellem har der været en diskussion, men når møderne kører, er
der ingen der siger noget.

Peter (tredie): Kritik: Møde der fortsatte ud over tiden, hvor
han var nødt til at gå, og følt der ikke blev afrundet
ordentligt og at han måske gik glip af noget.

Frank: Man kunne kigge på emnet til mødet, Sige at kl. x er vi
færdige med det emne, nogle kan så fortsætte med diskussion og
andre kan snakke og hygge. kræver dog at der er et sted man
kan sætte sig hen.

PEA: Mødelederen må tage mere ansvar for at holde tiden.

Magnus: Nogle møder fungerer _fordi_ mødet ledes mere
uformelt.

Diskussion om mødeplanlægning i Kbh. er allerede startet: 
<nntp://news.sslug.dk/sslug.moede/5027>
<http://www.sslug.dk/emailarkiv/moede/2002_08/msg00050>


  9. Mötets avslutande


Mødet afsluttedes ca. kl. 16.15. 
Jacob takkede ikke for god ro og orden.

-- 
Hanne Munkholm   -o)
          /\    http://geekgirl.dk
- Linux user    _\_v    sslug@sslug

"I doubt, therefore I may be."
--- slashdot-comment


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:32 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *